תקנון

השימוש באתר זה הינו בכפוף לכללים דלהלן (יש להקליק בשולי הודעה זו בשם אישור האמור ע"מ להכנס לאתר)

* המידע אינו מהווה תחליף לביצוע מחקר רפואי, בדיקה, וטיפול בידי גורם מוסמך  אלא מעניק אינפורמציה כללית בלבד.
* המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם ("AS IS") וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ומוותר בזאת, ולא תהיה לו, כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי חברת רויטל שבי או  העורכים, היועצים, הכותבים, המממנים וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר.

הבהרה משפטית

התכנים המופיעים באתר נועדו לשם אספקת אינפורמציה רפואית כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה על בסיס פרטני. מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא לסייע בידי המעיינים בו להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים. התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן ל- רויטל שבי או למי מטעמה. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של רויטל שבי מראש ובכתב.

רויטל שבי והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-רויטל שבי  והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

רויטל שבי והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר .

* מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.